Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu www.geopriestor.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.geopriestor.sk je:

Obchodné meno a sídlo predávajúceho:

SGS Geosolutions s.r.o.
M. M. Hodžu 1072/9
974 01 Banská Bystrica

IČO: 50 206 664
DIČ: 2120279480
IČ DPH: SK2120279480

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK37 7500 0000 0040 2769 9825
BIC: CEKOSKBX

Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 29870/S

E-mail: info@geopriestor.sk
Tel. číslo: +421 907 821 224

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Dolná 46
974 00  Banská Bystrica
tel. č. 048/412 49 69 alebo 048/415 18 71

Článok I – Pojmy

Predávajúci
spoločnosť SGS Geosolutions s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar
Spotrebiteľ
fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.geopriestor.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
E-shop
internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.geopriestor.sk
Tovar
Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu
Objednávka
úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope
Cena
celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného
Cena za dopravu
cena za dopravu Tovaru od Predávajúceho k Spotrebiteľovi
VOP
tieto všeobecné obchodné podmienky

 

Článok II – Všeobecné ustanovenia

1. Tieto VOP upravujú:
– proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
– podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
– práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

 

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.geopriestor.sk.
2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
3. Nákup Tovaru v E-shope je podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Pri registrácii bude Spotrebiteľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje potvrdenie o vytvorení účtu.
4. Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.
5. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
6. Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
7. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
8. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
9. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Oboznamil/a som sa s obchodnými podmienkami.
10. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
– vlastnostiach Tovaru,
– celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
11. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú
tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
– potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
– znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,
– Formulár na odstúpenie od zmluvy.
12. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

 

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
a) bankovým prevodom, alebo
b) priamym vkladom v banke na účet Predávajúceho, alebo
c) dobierkou – platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru (účtuje sa jednorázový poplatok 1,50 € s DPH).

2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).
3. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
5. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.
6. Dodanie tovaru predávajúci zabezpečuje:
a) Kuriérskou spoločnosťou
b) Osobným odberom tovaru spotrebiteľom v sídle predávajúceho na základe vopred dohodnutého času telefonicky, alebo emailovou komunikáciou.
7. Cena za dopravu je stanovená pred odoslaním objednávky spotrebiteľom a je vypočítavaná na základe celkovej ceny objednávky tak ako je to uvedené v bode 8 tohto článku.
8. Cena za dopravu kuriérskou spoločnosťou je stanovená na základe celkovej ceny objednávky nasledovne:
a) pri celkovej cene objednávky do 299,99 € s DPH je cena poštovného a balného 6 € s DPH.
b) pri celkovej cene objednávky nad 300 € s DPH je cena poštovného a balného 0 € s DPH.
c) pri objednávke drevených geodetických kolíkov je cena poštovného a balného od 6 € s DPH a vypočítava sa na základe množstva zakúpených kolíkov priamo v pokladni. Zákazník je povinný zvoliť tento spôsob dopravy v prípade, že jeho nákup obsahuje akékoľvek množstvo drevených kolíkov (aj 1 ks)
9. V prípade osobného odberu spotrebiteľom v sídle predávajúceho sa doprava a balné neúčtuje (platí aj pre drevené kolíky).

 

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo
b) e-mailom na adrese info@geopriestor.sk.
3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.
8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
d) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
9. Ak zákazník nezaplatí úhradu za objednaný tovar alebo službu a/alebo ak z akýkoľvek iných dôvodov nedôjde k úhrade, platnosť a účinnosť zmluvy medzi poskytovateľom a zákazníkom automatický zaniká.

 

Článok VI – Záručné podmienky

1. Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
2. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
3. Záručná doba je:
a) 24 mesiacov pre tovar zakúpený fyzickou osobou
b) 12 mesiacov pre tovar zakúpený právnickou osobou (s uvedením IČO)
c) 4 mesiace na používaný tovar (ak nie je pri výrobku uvedené inač) – v popise tovaru je jasne vyznačené, že sa jedná o používaný tovar

 

Článok VII – Ochrana osobných údajov

1. Poskytnutím svojich osobných údajov, resp. vyplnením objednávacieho a registračného formulára, dáva zákazník, fyzická osoba, t.j. dotknutá osoba predávajúcemu súhlas na ich spracovávanie. Súhlas sa udeľuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).
2. Súhlas sa udeľuje predávajúcemu podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníka za účelom zabezpečenia predaja tovaru alebo služby a uplatnenia si nároku z kúpy tovaru alebo služby, ako aj na ďalšiu prípadnú komunikáciu so zákazníkom, ktorá súvisí či už priamo alebo nepriamo s predmetom týchto obchodných podmienok a s predajom ponúkaného tovaru alebo služieb. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje zákazníka neposkytne žiadnej tretej osobe, okrem, prípadu, ak to bude nevyhnutne potrebné pre splnenie účelu podľa týchto obchodných podmienok.
3. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený bezplatne a bezvýhradne uchovávať a spracovávať jeho osobné údaje, ktorými sú meno a priezvisko zákazníka, e-mail adresa, telefón, poštová adresa. Zákazník má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené v príslušných ustanoveniach zákona o ochrane osobných údajov.
4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu, nie však dlhšie ako je potrebné na zabezpečenie splnenia účelu spracovania osobných údajov a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu, odvolať. Oprávnený subjekt môže spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude odvolaný.

 

Článok VIII – Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom, pričom práva a povinnosti poskytovateľa a zákazníka týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.
2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok, aj bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka.
3. Platnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich prijatia a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portále www.geopriestor.sk.

Príloha č. 1: Formulár na odstúpenie od zmluvy

word-icon Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy