Polohová presnosť GPS Trimble Nomad 5

Trimble Nomad 5
Meračská zostava

Otestovali sme našimi zákazníkmi obľúbený GPS prístroj Nomad 5 od spoločnosti Trimble. Prístroj má široké použitie v rôznych odvetviach ako napr. lesníctvo, poľnohospodárstvo, pasportizácie, správa miest, obcí a iné. Rovnako nájde uplatnenie najmä pri zisťovaní výmer plôch, identifikáciu hraníc pozemkov alebo navigáciu k známemu bodu. Pri práci s Nomádom 5 určite oceníte použitie podkladových online alebo offline mapových podkladov od porastových máp, máp kultúrnych dielov, máp cestnej siete, ortofotosnímok až po katastrálne mapy vybratého územia. Využitie nájdeme taktiež aj v samosprávach s použitím v GIS systémoch (meranie polohy vereného osvetlenia, parkových lavičiek, smetných košov, informačných tabúľ prípadne iného mobiliáru)

Na otestovanie presnosti GPS prístroja sme použili sériu kontrolných bodov v blízkosti obce Sielnica, ktoré boli odmerané aj prostredníctvom totálnej stanice. Kontrolné merania boli vykonávané na dvoch odlišných lokalitách. Prvá sa nachádzala na voľnom priestranstve bez vizuálnych prekážok (stromy, budovy, atď.). Druhá lokalita predstavovala plne zapojené zmiešané lesné porasty vo veku nad 55 rokov. Merania boli vykonávané v jarnom období. Polohu jednotlivých bodov sme merali prístrojom Trimble Nomad 5 spolu s ďalšími zariadeniami ktorých výsledky Vám prinesieme čoskoro.

Nomad 5 sme mali uchytený na geodetickej výtyčke vo výške približne 1.3 metra nad terénom. Každý bod bol stanovený ako priemer meraní po dobu 5 sekúnd. Pri meraní jednotlivých bodov sme zisťovali len polohovú presnosť jednotlivých bodov.

Výslednú polohovú presnosť na oboch lokalitách demonštrujú tabuľky číslo 1 a 2.

Tabuľka č. 1: Odchýlky na jednotlivých bodoch a stredná kvadratická chyba na voľnej ploche

Trimble Nomad 5 - voľná plocha

Stredná kvadratická chyba (myx) udáva správnosť určenia polohy bodov pri meraní. Pri meraní na voľnej ploche Trimble Nomad 5 dosiahol hodnotu 0,5561 metra. Minimálna chyba dosiahla na osi y -0,034 m a na osi x -0,116 m. Naopak maximálna odchýlka v osi y dosiahla 1,285 m a v osi x -0,916 m.

Meranie polohovej presnosti - Trimble Nomad 5

Trimble Nomad 5 - voľná plocha

Tabuľka 2: Odchýlky na jednotlivých bodoch a stredná kvadratická chyba v lesnom poraste

Trimble Nomad 5 - les

V plne zapojenom lesnom poraste dosiahla stredná kvadratická chyba hodnotu 2,6087 metra. Minimálna chyba dosiahla na osi y 0,044 m a na osi x 0,004 m. Naopak maximálna odchýlka v osi y dosiahla 5,026 m a v osi x -5,098 m. Vzhľadom na to, že sa jednalo o hustý porast 55 rokov a viac, GPS prijímač v prístroji je natoľko výkonný, že dokáže merať aj v poraste pod korunami stromov a bez problémov zvláda náročné podmienky. Na rovnakých bodoch sme v minulosti testovali aj zariadenie so starším systémom Windows Mobile, Stonex S4, test nájdete TU.

Polohová presnosť nameraných bodov s prístrojom Trimble Nomad 5 potvrdili polohovú presnosť udávanú výrobcom a použitie s GIS aplikáciami zefektívni Vašu prácu .

Meranie polohovej presnosti - Trimble Nomad 5

Trimble Nomad 5 - les
Kontakt_Trimble_5