Polohová presnosť GPS Stonex S4H pre GIS aplikácie

GNSS handheld Stonex S4IIH

Aktualizácia v roku 2017:

Stonex predstavil nástupcu overeného GPS prijímača – druhú generáciu Stonex S4II H. Novinka je vybavená citlivejším GNSS prijímačom (podporuje americký GPS a ruský Glonass). Stonex S4II H lokalizuje okamžite vašu polohu aj pod silne zapojeným porastom s plným olistením so zachovanou výbornou presnosťou. Prístroje možné zakúpiť aj vo výhodnom sete spolu s tlačiarňou a softvérom pre SDH (spracovanie drevnej hmoty). Výrobca v novom modely vylepšil aj odolnosť prístroja na IP67 (pôvodný model mal IP65).

Stonex S4H

V spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene, Katedrou hospodárskej úpravy lesov a geodézie bol vypracovaný elaborát o polohovej presnosti GPS zariadenia Stonex S4H pre GIS aplikácie. Zariadenie je určené pre všetky druhy meraní, kde je potrebné dosiahnuť maximálnu presnosť 1 – 3 metre.

Praktické využitie nachádza predovšetkým v lesníctve pri stanovovaní výmery plôch, zázname záujmových bodov a ich následného prenosu do digitálnej mapy. Pri orientácii pomáhajú aj porastové či ortofoto mapy. Možná je taktiež navigácia priamo na katastrálnej mape.  Časté využitie nachádzame taktiež v samosprávach pri správe GIS systémov obcí a miest (napr. zameriavanie verejného osvetlenia, skládok odpadu, atď.)

Kontrolné merania boli vykonávané na dvoch odlišných lokalitách. Prvá sa nachádzala na voľnom priestranstve bez vizuálnych prekážok (stromy, budovy, atď.). Druhá lokalita predstavovala plne zapojené zmiešané lesné porasty vo veku 40 – 55 rokov. Merania boli vykonávané mimo vegetačného obdobia. Súradnice kontrolných bodov boli zamerané pomocou totálnej stanice.

Súradnice bodov získané pomocou GPS prístroja Stonex S4H boli merané vo výške 1 meter nad terénom. Každý bod bol stanovený ako priemer meraní po dobu 10 sekúnd.

Výslednú polohovú presnosť na oboch lokalitách demonštrujú tabuľky číslo 1 a 2.

Tabuľka č. 1: Odchýlky na jednotlivých bodoch a stredná kvadratická chyba na voľnej ploche

body volna plocha

Stredná kvadratická chyba (myx) udáva správnosť určenia polohy bodov pri meraní. Na voľnej ploche dosiahla hodnotu 1,163 metra. Minimálna chyba dosiahla na osi y 0,008 m a na osi x 0,137 m. Naopak maximálna odchýlka v osi y dosiahla 2,139 m a v osi x 2,105 m.

Tabuľka 2: Odchýlky na jednotlivých bodoch a stredná kvadratická chyba v lesnom poraste

body lesny porast

V plne zapojenom lesnom poraste dosiahla stredná kvadratická chyba hodnotu 3,709 metra. Minimálna chyba dosiahla na osi y 0,182 m a na osi x 0,471 m. Naopak maximálna odchýlka v osi y dosiahla 10,563 m a v osi x 11,510 m. Vzhľadom na to, že sa jednalo o hustý porast vo veku 40 – 55 rokov, dosiahnuté výsledky poukazujú na to, že prístroj je vybavený GPS prijímačom, ktorý zvláda aj náročné podmienky merania.

Praktické merania potvrdili polohovú presnosť udávanú výrobcom, čo len dokladuje výborné využitie prístroja pre GIS aplikácie.